SCENARIUSZ  LEKCJI  OTWARTEJ JĘZYKA POLSKIEGO

 

 

1.     Temat lekcji:

Poetycki obraz zachodu słońca w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.

 

2.     Cele lekcji-uczeń:

         Wyodrębnia środki poetyckie w utworze, określa ich funkcję,

         Czyta głośno tekst, oddając jego piękno,

         Określa nastrój,

         Szuka informacji na określony temat w encyklopedii,

         Porównuje różne teksty kultury.

 

3.     Metody: pokaz, dyskusja, praca z tekstem,, ćwiczenia praktyczne.

4.     Formy pracy: praca w grupie, praca indywidualna.

 

5.     Pomoce:  prostokątne, czerwone karteczki – promyki z zapisanymi wcześniej środkami poetyckimi, duży karton pomarańczowego kartonu z naklejonym na środku słońcem i czarnym prostokątem na dole, losy, karteczki z numerem grupy, podręcznik do języka polskiego „Oglądam świat”, encyklopedia.

 

6.     Data przeprowadzenia lekcji -17 marca 2004 roku.

 

7.     Autor scenariusza - Małgorzata Marchut

 

Tok lekcji:

1.     Podział klasy na grupy za pomocą losów.

2.     Pokaz pracy plastycznej i zdjęcia z albumu przedstawiającego zachód słońca. Nauczyciel prosi uczniów, by nadali tytuł obrazom.

3.     Głośne czytanie przez nauczyciela fragmentu „Pana Tadeusza” opisującego zachód słońca ( ponowne ciche czytanie tekstu) Próba głośnego czytania tekstu przez jednego z uczniów.

4.     Praca w grupach:

 

I grupa - instrukcja dla grupy - wypisz z tekstu epitety

II grupa - instrukcja dla grupy - wypisz z tekstu porównania

III grupa - instrukcja  dla grupy - co dzieje się z borem?

IV grupa - instrukcja dla grupy - co dzieje się na ziemi podczas zachodu słońca?

 

5.     Prezentacja pracy.

Odpowiedzi na pytania i przypinanie karteczek - promyków na tablicy przedstawiającej schematyczny zachód słońca.

 

6.     Pytania nauczyciela:

         Jaką funkcję pełnią środki poetyckie w utworze?

         Gdybyś miał namalować zachód słońca to jakich barw byś użył?

         Określ nastrój uyworu?

 

7.     Zapisanie tematu lekcji na tablicy.

 

8.     Spójrzcie na reprodukcję obrazu K. Weissa „Promienny zachód słońca”

         Jak myślicie, dlaczego obraz ten nosi taki właśnie tytuł?

         Określcie nastrój obrazu.

 

9.     Jak zachód słońca definiuje encyklopedia?

 

10. Przeczytanie definicji zachodu z encyklopedii.

         Czym różni się naukowy zachód słońca od poetyckiego?

 

11. Nawiązanie do wcześniej omówionych tekstów: fragmentu „Krzyżacy”, „Mały Książę”.

Porównywanie nastroju i uczuć jakie wywołują te teksty.

 

„Krzyżacy”

„Pan Tadeusz”

„Mały Książę”

 

Nastrój

i uczucia

 

 

gwar, spokój, lęk

 

 

spokój, cisza, radość

 

 

smutek

 

 

12. W której z przedstawionych scenerii chciałbyś oglądać zachód słońca?

 

13. Zadanie domowe:

Przedstaw w dowolnej formie (rysunek, opis, wiersz) zachód słońca. Postaraj się oddać nastrój i uzewnętrznić uczucia.