Regulamin szkolnej pracowni komputerowej- s.201

Drukuj
Odsłony: 4057

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej- s.201

Podstawa prawna: § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 

Postanowienia ogólne:

 1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela.
 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3. Uczniowie mają obowiązek używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy  oraz przestrzeganie przepisów BHP. 
 1. Bezwzględnie zabrania się jedzenia przy stanowisku komputerowym i picia soków.
 2. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 3. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami  moralnymi.
 1. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.

 2. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej  zgody  nauczyciela.

 3. Zabronione jest wysyłanie listów, wiadomości oraz zdjęć obrażających uczucia innych użytkowników.     
 1. Osoby zachowujące się głośno, łamiące zasady regulaminu poniosą konsekwencje wynikające ze Statutu  Szkoły.

 2. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 

Regulamin obowiązuje od dnia 17.11.2017r.


 Zatwierdził: dyr. Danuta Gorczyca