Regulamin konkursu na baner strony internetowej

Odsłony: 2145

Regulamin konkursu na baner strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5

im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku

 

 1.  Organizator konkursu i jego cele.
  1.    Konkurs organizowany jest przez nauczyciela informatyki (B. Śnieżek) w PSP Nr 5 w Nisku
  2.    Celem konkursu jest wybranie banera tytułowego na stronę szkoły dla PSP Nr 5 w Nisku oraz  wyszukanie  i wypromowanie młodych ludzi uzdolnionych plastycznie.

  B.    Warunki uczestnictwa w konkursie.
  1.    Konkurs ma charakter zamknięty – mogą w nim wziąć udział tylko uczniowie naszej szkoły.
  2.    Uczestnicy konkursu  przygotowują swoje prace indywidualnie – nie przewiduje się możliwości grupowego przygotowania prac.
  3.    Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną prace.
  4.    Prace konkursowe muszą być wykonane zgodnie z przyjętymi i opisanymi w niniejszym regulaminie zasadami.
  5.    Zwycięzcy konkursu akceptują fakt, że nagrodzone i wyróżnione  projekty  stają się własnością PSP Nr 5 w Nisku. Finaliści konkursu zrzekają się praw autorskich do projektów składając oświadczenie o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw na rzecz PSP Nr 5 w Nisku. (zał.1)
  6.    Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 5, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

  C.    Wymagania, jakie powinien spełniać projekt.
  1.    Prace należy przygotować w dowolnym programie graficznym i zapisać w rozszerzeniu  właściwym dla  tego programu. Kopię grafiki należy zapisać w  rozszerzeniu: jpeg, jpg, png
  2.    Baner szkoły ma mieć charakter statyczny.
  3.    Powinien mieć ograniczoną wielkość, by pasował do strony internetowej szkoły (wymiary 1100 pikseli szerokości i 120- 125 pikseli wysokości).
  4. Godło Polski po lewej stronie baneru.
  5. Kolorystycznie powinien pasować do obecnego szablonu strony www.zs2.nisko.pl
  6. Powinien na nim znajdować się napis Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5  
  im. Podoficerskiej Szkoły Piechoty dla Małoletnich w Nisku.
  7. Mile widziane będzie zaprojektowane przez Was logo lub wstawione zdjęcie szkoły i ciekawe tło.


  D.    Miejsce i termin składania prac konkursowych
  1.    Prace  w nieprzekraczalnym terminie do 2.10.2017r. należy przesłać drogą e-mail do organizatora konkursu.
  2.     Praca musi być podpisana (imię , nazwisko, klasa).
  3.    Organizator konkursu nie zwraca prac.

  E.    Kryteria oceny prac konkursowych.
  1.    Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową, składającą się z 3 członków powołaną przez Dyrektora szkoły.
  2.    Nauczyciel informatyki jest przewodniczącym Komisji.
  3.    Z przebiegu konkursu Komisja sporządzi protokół, zawierający w szczególności listę zwycięzców. 
  4.    Komisja dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami:  
  •     nawiązanie do tradycji, historii szkoły,
  •    estetyka, oryginalność, innowacyjny charakter projektu, wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,
  •    funkcjonowanie w barwnej,
  •    funkcjonalność na stronie internetowej.
  5.    Decyzje Komisji  są nieodwołalne.
  6.    Organizatorom przysługuje prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku niskiego poziomu projektów.
  7.    Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej PSP Nr 5 w Nisku.

  F.    Nagrody.
  1.    Przewiduje się przyznanie nagrody książkowej, ocenę celującą za pracę konkursową, wstawienie baneru na stronę szkoły
  2.    Organizator  konkursu może przyznać wyróżnienia osobom, których prace uznano za  interesujące.

  G.    Postanowienia końcowe.
  1.    Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
  2.    W sprawach nieobjętych  niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
  3.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej szkoły, stają się one obowiązujące.
  4.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o finaliście  konkursu w Internecie.