Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

Odsłony: 2686

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

 

Postanowienia ogólne:

 1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3. Uczniowie logują się na swoje konta, zapisują wyniki swoich prac w swoim folderze w Moich Dokumentach
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Bezwzględnie zabrania się jedzenia przy stanowisku komputerowym i picia soków.
 6. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni (administrator).
 7. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 8. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 9. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 10. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela.
 11. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.

 

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy.
 2. Obowiązkiem dyżurnych jest dopilnowanie uporządkowania stanowisk pracy oraz zgłoszenie tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Dyżurni opuszczają pracownię ostatni.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe ze świadomego działania ucznia materialną odpowiedzialność ponoszą rodzice.